งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
 

อาชีพ

     อาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ คือ ทำสวน ประมาณร้อยละ 65 รองลงมาคือ รับจ้าง ร้อยละ 25 ทำนาและ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 10 (การทำนาส่วนใหญ่เป็นการทำนาเพื่อบริโภคในครัวเรือน)

หน่วยธุรกิจ

ปั๊มน้ำมัน
ร้านค้า
สถานบริการ
ลานไม้ยาง
บ้านให้เช่า
อู่ซ่อมรถ
สนามกีฬาชนไก่
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

2  แห่ง
58  แห่ง
13  แห่ง
2  แห่ง
17  แห่ง
5  แห่ง
1  แห่ง
2  แห่ง