งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

 

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนสาย ตรัง – พัทลุง
2. ทางหลวงชนบท ถนนนาโยง – ย่านตาขาว
3. ทางหลวงชนบท ถนนนาโยงเหนือ – วัดพุทธสิหิงค์
4. ทางหลวงชนบท ถนนหนองไทร –วัดกลาง

การโทรคมนาคม
รอข้อมูล

การไฟฟ้า

1. จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  1,640  ครัวเรือน
2. ไฟฟ้าสาธารณะ  418  แห่ง