งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
 
นายประเสริฐ เพชรสุทธิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
นายขวัญชัย นกแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
นางสาวมัยตรีจิตร คงมา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
นายโชคชัย แป้นไทย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายประเสริฐ เพชรสุทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นางสาวจันทร์จิรา หัวเขา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายขวัญชัย นกแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นางณัฐยมน พุฒนวล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายยรรยง จักรราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7