งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
 
นายสมควร จิตรแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
080-533-2958
นายสำราญ เพชรสุทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
088-960-8003
นายณัฐภัทร พุฒนวน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
065-392-0868
นางสาวธนฐกาญจน์ หมุนมิต
เลขานุการ นายก
086-943-9747
 
 
 
นางสาวมัยตรีจิตร คงมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
075242263 ต่อ 17
นางวลัยภรณ์ เยาดำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
075242263 ต่อ 12
นางวลัยภรณ์ เยาดำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
075242263 ต่อ 12
นางชุติกาญจน์ นาคฉุย
ผู้อำนวยการกองคลัง
075242263 ต่อ 11
นายสมใจ รักเรืองเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง
075242263 ต่อ 14