งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
 
กองช่าง
 
นายสมใจ รักเรืองเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสิทธิชัย แดงสิน
นายช่างโยธา
นายกฤชชนะ วารีรักษ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอนุรัตน์ พุฒนวน
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง
นายสุธรรมศักดิ์ ชัยเพชร
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา
นายศราวุธ ทองหนัน
คนงานทั่วไป
นายปรีชา จรคงศรี
คนงานทั่วไป
นายวีระ เพชรสุทธิ์
คนงานทั่วไป
นายเดชา หอยบาง
พนักงานประจำรถขยะ
นายสุนทร เพ็ชสุด
พนักงานประจำรถขยะ
.
.
.
.