งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
 
 
นางสาวมัยตรีจิตร คงมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
075242263 ต่อ 17
นางวลัยภรณ์ เยาดำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
075242263 ต่อ 12
นางวลัยภรณ์ เยาดำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
075242263 ต่อ 12
นางชุติกาญจน์ นาคฉุย
ผู้อำนวยการกองคลัง
075242263 ต่อ 11
นายสมใจ รักเรืองเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง
075242263 ต่อ 14