งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
   

นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ 

     การพัฒนาของท้องถิ่นที่สำคัญต้องประกอบไปด้วย การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาของท้องถิ่นจึงจะสมบูรณ์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่จำกัด การจัดทำนโยบายของท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ คือ ความเป็นไปได้และงบประมาณที่มีจำกัด เพราะหากไม่มีงบประมาณ การพัฒนาจะเป็นไปค่อนข้างยาก เพราะความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมีสูง ดังนั้นการพัฒนานโยบายการพัฒนาของผู้บริหารจึงเป็นสิ่งสำคัญ นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นของ อบต.นาโยงเหนือ มีดังนี้

1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    
1.1 ด้านถนน
          - เน้นสร้างถนนคอนกรีต และลาดยางในเขตชุมชนและทั่วทั้ง อบต.
          - บุกเบิกถนนใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และให้เข้าถึงแหล่งผลิตผลทางการเกษตร และรวมถึงการคมนาคม
          - ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเก่าที่ชำรุดทั่วทั้งตำบล
          - ปรับปรุงภูมิทัศน์ สองข้างถนนในส่วนที่ อบต. รับผิดชอบ
    1.2 ด้านไฟฟ้า
          - ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน
          - จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้เดินทางในยามค่ำคืน
          - ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่มีอยู่แล้วให้มีสภาพใช้งานได้
    1.3 ด้านประปา
          - ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมขยายระบบประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน
          - โครงการน้ำประปาดื่มได้
    1.4 ด้านโทรศัพท์
          - ประสานกับองค์การโทรศัพท์ เพื่อติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์บ้านให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
     - ส่งเสริมให้ครัวเรือน มีรายได้เสริมจากอาชีพหลักที่มีอยู่ในปัจจุบัน
     - ส่งเสริมการลงทุนให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันและอนาคต
     - ส่งเสริม สนับสนุนในการขยายเพิ่มผลผลิต สินค้าพื้นเมือง สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
     - ส่งเสริมให้มีโรงเรือน อุปกรณ์ และปัจจัยต่างๆ  เกี่ยวกับการผลิต
     - ส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนการผลิต
     - ส่งเสริม สนับสนุน การออมทรัพย์ทุกประเภท
     - สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
     - ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีรายได้ในระหว่างปิดภาคเรียน

3. นโยบายด้านสังคม

     - พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนตำบลนาโยงเหนือให้ดีขึ้น
     - เพื่อสร้างความสามัคคีขึ้นในชุมชน
     - เพื่อรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท และโรคติดต่อทุกประเภท

4. นโยบายด้านสาธารณสุข
     - ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย ของเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
     - รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ
     -  จัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ
     -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้กับประชาชนได้ออกกำลังกาย

5. นโยบายด้านศาสนา การศึกษา วัฒนธรรมและการกีฬา
     - ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนภายในตำบลนาโยงเหนือให้ดีขึ้น
     - ส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้คนรุ่นหลัง
     - เพื่อสร้างสามัคคี สร้างเสริมน้ำใจ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ

6. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
     - อนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     - ให้เกิดมลภาวะที่ดี เพื่อสุขภาพของประชาชนในการดำรงชีวิต

7. ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - สนับสนุน เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้กับ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่
     - จัดให้การอบรมอาสาสมัคร เพื่อป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
     - ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง และภัยธรรมชาติในขั้นเบื้องต้น

8. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร
     - พัฒนาคน พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชน
     - ติดต่อประสานงาน ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาของตำบลนาโยงเหนือ
     - ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
     - รักษาผลประโยชน์ของ อบต. จากรายได้การเก็บภาษีต่างๆ
     - สนองนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานอื่นๆ ในการบริหารงาน อบต. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด