งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
ลักษณะทางสังคม

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลนาโยงเหนือ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ แบ่งพื้นที่การปกครอง ออกเป็น 6 หมู่บ้าน
  - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7
  - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วนได้แก่ ม.1 (ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบล)

 

 หมู่ที่ 1 บ้านนาโยง

 

 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไส

 

 หมู่ที่ 4 บ้านป่ายาง

 

 หมู่ที่ 5 บ้านวัดกลาง

 

 หมู่ที่ 6 บ้านนาเมร่

 

 หมู่ที่ 7 บ้านเจาะ

 

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน

     จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,644 ครัวเรือนและมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,327 คน แบ่งเป็นชาย 2,529 คน หญิง 2,798 คน ดังตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและประชากร ดังนี้ 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนราษฎร

ชาย

หญิง

รวม

1

นาโยง

29

56

50

106

3

ป่าไส

333

592

648

1,240

4

ป่ายาง

409

492

543

1,035

5

วัดกลาง

331

565

629

1,194

6

นาเมร่

219

403

456

859

7

เจาะ

323

421

472

893

รวม

1,644

2,529

2,798

5,327

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอนาโยง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
มีวัด 2 แห่ง ได้แก่
   1. วัดพระพุทธสิหิงค์
       ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.นาโยงเหนือ จำนวนพระสงฆ์ 8 รูป
   2. วัดจอมไตร
       ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.นาโยงเหนือ จำนวนพระสงฆ์ 5 รูป 
 
การศึกษา
มีสถานศึกษา 2 แห่ง คือ
   1. โรงเรียนวัดจอมไตร
   2. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
 
สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ  -  แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบล  -   แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน  -  แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รอข้อมูล