งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
   
 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ 

" มุ่งมั่นพัฒนา นำพาท้องถิ่นสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานธรรมาภิบาลและความพอเพียง"