งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
สำนักงานปลัด
 
นางวลัยภรณ์ เยาดำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวมณฑ์ภัส มากขาว
นักพัฒนาชุมชน
นายยุทธนา สาละวัน
นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย
นางศุภิสรา จันทร์ขุน
นักวิชาการศึกษา
นางสาวชยานิษฐ์ หะสัง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสุปรีดา มากมุข
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพิณนรี แดงน้อย
นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
นายสุทัศ เพ็ชรสุด
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวปุณยาพร บุญพันธุ์งาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางกัญญ์ชลา เยาว์ดำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอรอุทัย สุวรรณชาตรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุมาภรณ์ ชายเกลี้ยง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสุกิจตรา เสียงเส้ง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายสมรัก เมืองนก
คนงานทั่วไป
นางสาวอธิชา ทองเอียด
คนงานทั่วไป
นางยุพดี เพชรย้อย
คนงานทั่วไป