งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
 
กองคลัง
 
นางชุติกาญจน์ นาคฉุย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางลิดา ธุวรัฐคีรี
นักวิชาการเงินกและบัญชี
นางฑิฆัมพร ทองแจ้ง
นักวิชาการพัสดุ
นางจิรวรรณ เกื้อรวด
เจ้าพนักงานธุรการ
นางนภัสร์ชนันท์ เขยชื่นจิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางภัชนุช อ่อนช่วย
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางกนกพร เยาว์คำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจามจุรีพร ทองหมัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้