งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
   
ประวัติความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

     เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า แต่เดิมนั้นตำบลนี้มีที่นาแปลงใหญ่ เรียกว่า นาหลวง หรือนาสามบิ้ง ซึ่งเป็นที่นาที่เชื่อมหรือโยงพื้นที่ส่วนใหญ่ ของฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของคลองนางน้อยเข้าด้วยกัน จึงเรียกกันว่า นาโยง โดยพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของคลองนางน้อยเรียกว่า นาโยงเหนือ ส่วนฝั่งตะวันตกคลองนางน้อย เรียกว่า "นาโยงใต้"
     องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540