งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
   

งบประมาณ

ฐานะการคลังของ อบต. จำแนกรายการรายรับและรายจ่ายดังนี้


ประเภทรายรับ

รับจริง 2549

รับจริง 2550

รับจริง 2551

ก. รายได้ภาษีอากร
    - หมวดภาษีอากร
    - หมวดภาษีจัดสรร
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
    - หมวดค่าธรรมเนียม/ค่าปรับและใบอนุญาต
    - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
    - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค. เงินช่วยเหลือ
    - เงินอุดหนุนทั่วไป
    - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ


111,831.10
9,542,004.66

35,922.40
237,824.38
75,500.00

3,857,286.38
-


125,401.01
8,660,977.13
 
13,084.20
404,627.67
35,100.00
 
3,968,812.00
-

 
144,144.14
8,691,062.22
 
25,291.30
263,624.11
114,562.00
 
5,318,216.17
 

รวม

14,483,408.54

13,208,002.01

14,557,529.94

 

หมวดรายจ่าย

จ่ายจริง 2549

จ่ายจริง 2550

จ่ายจริง  2551

1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
5. หมวดสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

612,238.92
1,237,830.00
281,574.00
2,075,340.63
81,325.27
631,838.43
3,823,050.00

472,130.00
1,662,383.00
492,870.00
3,091,294.45
94,525.25
1,715,271.84
964,773.00

1,101,731
1,712,926
713,840
2,894,741.09
85,805.80
744,250
3,550,500

รวม

8,743,197.25

8,493,247.54

10,803,793.89