งานของกิจการสภา
สายตรงสำนักงาน
 
Username :
Password :
 
 
   

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
    1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงและรักษา ถนน สะพาน คูระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
    1.2 ให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าและแสงสว่าง
    1.3 พัฒนาระบบจราจร
    1.4 สนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารระบบการสื่อสารที่ทันสมัย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนา
    2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ขุดลอกแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและแหล่งน้ำเดิม ให้ทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
    3.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน มีอาชีพที่เหมาะสม รายได้เพียงพอต่อการครองชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

    4.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมโรคติดต่อ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แนวทางการพัฒนา
    - ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น
    - ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
    - ส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด
    - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในตำบล
    - จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้แก่คนชรา ผู้พิการ เด็กและผู้สูงอายุ
    - ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา

    6.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
    - ให้ประชาชนมีความรู้ในสิทธิหน้าที่ ตามกฎหมาย
    - ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งทุกระดับ
    - พัฒนาการบริหารการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    - ให้มีสถานที่ปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม บรรยากาศที่ดี เหมาะสำหรับการให้บริการแก่ประชาชน
    - พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
    - ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดี ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
    8.1 สร้างจิตสำนึกในคุณค่าและเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม